KOPENHAAGENI SÕIDU JÄLGEDES. RUBRIIK- NÖRREBRO INNOVAATILISED IDEED

Selles artiklis me tahame teile rääkida mõnest huvitavast ideest Rohelise majanduse valdkonnas ehk loodusehoidlikest tehnoloogiatest, millistega me tutvusime koos „People´s Parks” osalejatega visiidi ajal Kopenhaageni linna, Nörrebro rajooni 2017. a aprilli lõpus. Mõned nendest osutusid niivõrd progressiivseteks ja innovaatilisteks, et tahaks neid kirjeldada ning kasutada neid ideesid linna maastikukujunduse muutmise projektides ja teistes tegevustes, mis on seotud meie linna „Rahvaste parkidega”.

Meie Taani partnerid «Miljøpunkt Nørrebro» («Nørrebro ökoloogia jaam»), tegelevad projektitöödega juba 25 aastat ja näitavad meile head eeskuju selles, kuidas saab oma innovaatilisi ideid juurutada ellu ja jõuda täiesti uuele, mittestandardsele tasemele ökoloogialaste küsimuste lahendamisel. Põhilised ökoloogilised probleemid, millega puutuvad kokku Kopenhaageni elanikud, on rohealade puudumine või nende vähene hulk linna kvartalites sellepärast, et on väga suur ehitiste tihedus. On ka ekstremaalse sademete hulga probleem, mille tõttu on võimalikud üleujutused ja sellega puutusid Nörrebro elanikud kokku ka mõni aasta tagasi.

Antud projekt, millest on juttu ka praegu, on suunatud sellele, et vabastada maaalune vee kanal, mis on maa all piki Kopenhaageni tiheda liiklusega trassi. On vaja töötada välja konstruktsiooni konseptsioon, mis võimaldaks suunata jõesäng oma endisesse kohta Daylighting Ladegårdsåen (http://www.ladegaardsaaen.dk/english). Seoses sellega sai eesmärgiks see, et projekteerida rohelise ala maastikualane kujundus ja et kindlustada üleujutuste korral vee äravool peamistesse kanalitesse ja järve. Samal ajal rahuldada sõidutee peakoridori nõudeid suure autode voolu läbilaskmiseks.

Eelmised plaanid Ladegårdsåen jõe suunamiseks vanasse sängi ei õnnestunud vahendite puudumise ja autotranspordi nõute mittetäitmise tõttu. See tähendab, et projekti «Miljøpunkt Nørrebro» initsiaatorid ei suutnus oma eelmistes katsetes arvutada läbi transpordi läbilaskevõime vähenemise trafikut projektile lisatud soovitustes. See tähendab ka seda, et on vajadus vaadata üle projektile lähenemine üleujutuste vältimise osas ja jõesängi vabastamise osas järgmistes probleemi lahendamise katsetes.

Lühike kontseptsiooni kirjeldus: 

Meie Kopenhaageni partnerite projektid ja nende eesmärkide valik sattuvad täielikult kokku Kopenhaageni linna poliitikaga. Ladegårdsåen võib saada ühendavaks niidiks, et moodustada üheks terviklikuks võrguks liidetud rohelised haljasalade koridorid ja veevoolud. Samuti rahuldada Kopenhaageni nõudeid selles, et saada maailma rattapealinnaks ja juhtivaks roheliseks linnaks. Transpordi maaalune liikumine kõrvaldab ilmselt müra ja linna reostamise, tõstes selles rajoonis elukvaliteeti.

Praegusel ajal on vee vool harujõgedest allmaa kanalisse väga väike, maaaluse toru läbilaskevõime on on väga madal ning see ei suuda suurendada vooluhulka sademete hulga tõustes. Uus lahendus võimaldab kogu vee massil voolata läbi kitsa, kuid looduslikult meeldiva loomuliku kanali. Tugeva vihmasaju korral võib vesi tõusta ja ujutada üle ülemised jõe osad, suurendades oma voolu võimsust. Looduslik kanal saab võtta vastu vett katustelt, veekogumise basseinist ja sademevett. Kuivadel perioodidel tuleb osa vett suunata tagasi jõkke. Vihma ajal, kui on vee ülejääk, kavatsetakse seda kasutada(puhastamata) kütteks, tööstuses, autode pesuks jne. Mõningase osa sellest veest puhastavad vihmaaiad, kasutades looduslikku filtratsiooni süsteemi, mis asetsevad erinevatel madalatel maaaladel piki jõge. Vee kogumine ja korduvkasutamine vähendab koormust kanalisatsioonile ja joogiveele.

Organisaatorid eeldavad, et piki jõge hakkavad asuma rohelised linnaelanike puhkealad, praegu on selles tsoonis kuuerealine autotee. Jõesängi avamise tulemusel saavad linna elanikud endale uue linnaruumi muudetud maastikualaga, mis saab tagada aluse kohaliku elu õitsele puhkemiseks. Linnaruumi saab olema komfortne, moodustub mikrokliima jõe jahutava efekti näol, tunduvalt alaneb müratase ja ümbritseva keskkonna reostumine. Selle projekti keerukuse ja mahukuse pärast on vaja teostada laiem tehniline analüüs, toetudes uuringutele ja disainerlike ideede analüüsile. 

Oma tegevust alustasid meie partnerid juba projekti alguses linnaelanike teavitamisest ja informatsiooni andmisest, kirjeldades ideed üksikasjalikult ajakirjanduses ja projekti kodulehel. Jõgi maantee asemel – mõte, mis näeb ette jõesängi tagasitoomist oma vanale kohale. Alguses käivitati protsess, et kooskõlastada projekt linna kommuuni(munitsipaliteedi) ametnikega ja ajakirjandusega, seejärel toetasid ideed poliitilised parteid oma valimiseelses kampaanias ning koostati ka lehekülg http://www.ladegaardsaaen.dk/, kus pandi Nörrebro elanike jaoks välja kogu informatsioon korraldajate plaanidest, teavitati neid etappide kulgemisest elektronposti abil. Selle projekti eripära on selles, et peab kogu aeg hoidma ülal üldsuse huvi etappide tegevuste vastu, avaldades materjale massiinformatsiooni vahendites ning postitustes ja artiklites kodulehel. Idee “Jõe tagasitoomine oma sängi maantee asemele” kutsus ühiskonnas esile tugeva resonansi. Projekti fotod.....

Praeguseks ajaks ei ole otsust projekti kohta veel vastu võetud. On palju pooldajaid, kes toetavad ökoloogilist lahendust, kuid koos sellega on ka palju toetajaid autode liikumisele. Projekti organisaatorid, meie partnerid „Ökoloogiline jaam Nörrebro” arvavad, et idee saab realiseeritud järgneva 10 aasta jooksul.

Selline taanlaste lähenemine ökoloogiliste probleemide lahendamiseks kutsus meis esile suure üllatuse ning soovi võtta see positiivne kogemus üle meie ja teie ühise linna küsimuste lahendamiseks. Selline on lähenemine on ühine läbiarutamine, otsustamine ja ellurakendamine linna elanike ja selle adminitratsiooni poolt nii suurte kui ka väikeste ökoloogiliste projektide puhul.

Me soovime meile kõikidele – julgeid lähenemisi, innovaatilisi projekte, aktiivset dialoogi kõikide huvitatud osapoolte vahel. Me ootame samuti teilt, meie linna elanikelt, ettepanekuid meie linna heakorrastamiseks!

Edaspidine jätkub......