Ülevaade projektist

Alates 1. oktoobrist 2018 käivitas MTÜ Uus Sild Põhjamaade Ministrite Nõukogu vahendusel uue projekti "Tutors´Bridges" (Sillad täiuslikku ellu) koos partneritega Taanist ja Venemaalt. Ja seda sündmust tähistati 15 istikute istutamisega.

Projekti eesmärk: pakkuda ja töötada välja valitsusväliste organisatsioonide, vaimsete ja kognitiivsete erivajadustega inimeste ja tööandjate vahelise koostöö mudeli, et aidata suurendada nende inimeste tööhõivet Petrozavodskis ja Narvas.

Seetõttu on väga sümboolne, et samal ajal oli meie linna poolt linnapea juhitud Tarmo Tammiste delegatsioon Petrozavodskis ning istutas pargis õunapuu, näidates, kuidas sõprus toob tõeliselt positiivseid vilju. See projekt ja Tallinna maatee 59 ja 61 korteriühistute ühine sisehoovi haljastus on osa suurest strateegilisest programmist, mis kaasab kodanikud linna korrastamisesse.

See kõik algas aastal 2016 projektist "People's Parks" (rahva pargid), jätkus 100EV pargi loomisega ja Narva ökoloogia ümarlaua moodustamisega aadressil Vabaduse 20. kaasa arvatud linnaprogrammi "Teie hoovi uus elu" kujul, KÜ-de toetamiseks ja kaasrahastamiseks nende sisehoovide haljastamisel ja kaunistamisel.

Projekt "Tutors´Bridges" on suunatud ettevalmistamisele tööks haljastusteenuste valdkonnas (linnapargid, tänavate ja korteriühistute hooldus). See on paindlik ala, mis pakub palju ajutisi ja püsivaid töökohti, kus sihtrühma kuuluvad väiksema töövõimega inimesed saavad alustada oma tööga, saada enesekindlust ja ühiskonna toetust.Liitu meiega! Koos teeme oma linna väärt osalemiseks Euroopa kultuuripealinnade võistlusel!

Algus on tehtud ...


Rahvusvaheline projekt „People,s Parks” alustas Narva linnas oma tööd 2017.a jaanuarist ja see on kutsutud ellu selleks, et kujundada soodsat koostöö õhkkonda linnakeskkonna parendamiseks ja meie linna parkide korrastamiseks. Projekt sai toetuse Põhjamaade Ministrite Nõukogult „NORDEN“. Projektis osalejateks on: Petrozavodski mittetulundusühingud, Narva MTÜ „Uus Sild“ ja Kopenhaageni (Taani) ühiskondlik organisatsioon.

Meie, selle projekti organisaatorid, ühiskondliku organisatsiooni „Uus Sild“ esindajad, teeme kõikidele huvitatutele ettepaneku tihedaks koostööks, et selgitada välja efektiivsed vastastikuse koostegutsemise teed ning õppida lahendama linna territooriumite heakorrastamise küsimusi koos kohaliku omavalitsuse struktuuridega, äriühingutega, korteriühistutega, ühiskondlike organisatsioonidega, koolitusasutustega, noortekeskustega, koolidega ja vabatahtlikega- aktiivsete Narva elanikega. Kõikidega, kes tahavad võtta osa meie linna Narva heakorrastamise küsimuste arutelust ning tahavad võtta aktiivselt osa heakorrastamise töödest. 

Projekti raamides on planeeritud 4 seminari, mis korraldatakse 2017. aasta jooksul. Esimene seminar toimub 19. märtsil. See on motiveeriv treening vabatahtlike õpetamiseks.

Selle eesmärk: otsida üheskoos ideesid, kuidas heakorrastada meie linna; otsida ideesid teemal, kuidas motiveerida vabatahtlikke osalema ühikondlikus heakorrastuses; otsida uusi ideesid ja arenguvorme ühiskondliku liikumise edendamiseks. Treening kestab 4 tundi. Selle viib läbi elukutseline meeskond „Game Club“ Tallinnast. Kohtumine viiakse läbi mängulises vormis. Kõiki treeningust osavõtjaid ootab kohvipaus, mille jooksul te saate suhelda ja vahetada omavahel mõtteid.

Teine seminar on kavandatud märtsis-aprillis 2017. a ( kuupäev täpsustatakse). See seminar kogub ümarlaua taha ühiskondlike organisatsioonide liikmeid, kes tahavad tegeleda linna heakorrastamisega. Sellel seminaril me hakkame koos otsima selliste küsimuste lahendusteid nagu koostöö saavutamine linnastruktuuridega, efektiivsete teede otsimine ja stimuleerimine selleks, et kaasata kohalikku elanikkonda linna disaini ja haljastamise protsessidesse.

2017. a maist septembrini korraldatakse Narvas järgmised 2 seminari:
-  Seminar linna korteriühistutele teemal, kuidas parandada jäätmete sorteerimise korraldamist ja parkide alade korrastamist, mis asuvad nende ühistute lähedal.

– Seminar linna õppeasutuste esindajatele: Narva ja Ida-Virumaa õpetajate-ökoloogide kohtumine koolide ja lasteaedade õpetajatega teemal, et kavandada ühist ökoloogilist õpet Narvas. Ühiste ökoloogiliste projektide ettevalmistamine, aktsioonide ja ekskursioonide korraldamine koolide seas, vahendite otsimine nende elluviimiseks. Koostöövõimaluste otsimine RMK(Riigimetsa Majandamise Keskus) ja SA KIK(Keskkonnainvesteeringute Keskus) esindajatega.

Käesoleval ajal areneb linnas aktiivselt kodanikuliikumine, linna elanikud ühinevad ja tahavad aktiivselt osaleda linna elus, korraldavad mitmesuguseid aktsioone. Kõikide nende algatustega saab tutvuda sotsiaalvõrgustikes, mis praegu hoogsalt laienevad ning tekib järjest rohkem ja rohkem osalejaid ja huvigruppe, kus arutatakse aktiivselt mitmesuguseid küsimusi. Kuid kõik initsiatiivid toimivad praegu eraldiseisvalt. Projekti „People,s Parks” suudab aktiviseerida ja toetada koostöö sidemeid munitsipaalorganite , kodanikuühenduste, linnakodanike ja erinevate ettevõtete vahel, et ühendada jõupingutusi, mis on seotud linnaruumi paremaks muutmisega. Me otsime uusi ideid koostööks ja uusi arenguvorme nende ellurakendamiseks. 


Projekti tegevuste käigus meil õnnestus 2017. aastal Narvas kokku viia inimesi, kellele on lähedased keskkonna, looduse ja keskkonnaharidusega seotud teemad ning alates 2018. aastast jätkab meie projekt "People's Parks" oma tegevustega "Narva Ökoloogia Ümarlaua" vormis ning hõlmab ka laiemat teemade hulka.


Pakkume Teile tutvuda Narva Ökoloogia Ümarlaua Kontseptsiooniga.

Narva Ökoloogia Ümarlaud - mitteformaalne ühing neist, kes on huvitatud keskkonnaküsimustest - harmoonilise linnaruumi arendamisest, haridusküsimustes, "ümarlaua" baasil põhinev avatud plats, mis suudab tuvastada kõik ülalmainitud teemadele suunatud linnaalgatused ja ühendada need, et leida võimalusi nende elluviimiseks.

Missioon: Aidata kaasa avatud, sõbraliku ja keskkonnasõbraliku linnaruumi loomisele, kus on mugav elada ja areneda, kuhu jäävad meie lapsed, arenevad loominguliselt ning tänu ühisele tulemusrikkale koostööle toovad kasu meie linnale ja selle elanikele.

Ruum, kus kujunevad loomulikud suhted linnavalitsuse, suurte ja väikeste ettevõtete, koolide ja lasteaedade, noortekeskuste, tavaliste elanike vahel, kus linnaplaneerimisprotsessi, maastiku ja hariduse parendamise küsimused lahendatakse ühiselt ning otsused tehakse lähtuvalt neist aruteludest.

Arengu põhimõte:

-   Haridus läbi tegevuste.

-   Linna kogukonna ühendamine läbi ühiste tegevuste, ühise eesmärgi nimel.

Ümarlaud: - see on

-  Avalik ruum suhtlemiseks ja uute keskkonnaideede arendamiseks;

-  Kõikide meie linnas, riigis ja sellest väljaspool toimuvate, elluviidavate või uute keskkonnaideede kogumine ja jagamine;

-  Kõikide osapoolte mobiliseerimine ja nende jõudude ühendamine, kes tegelevad linnas nende küsimustega, mille eesmärgiks on luua sünergia ja viia ellu suuremaid ühisprojekte;

-  «Avalik ruum», mis saab tuvastada ning köita erinevaid algatusi, mille eesmärgiks on linna parendamine – „Linnaaedade maailm“. Kusjuures „aiaks“ siinkohas ei pruugi olla ainult botaanika objekt, vaid ka loominguline, intellektuaalne ja sotsiaalne, selline, kus aktiivsed inimesed panustavad oma jõudu, tarkuse, energia ja kreatiivsuse linna ja selle elanikke heaks (näiteks, mahajäetud hoonete, pargialade jms kaunistus ja uuskasutus;

-  Praktilised koolitused laste haridusasutuste baasil – lasteaedades ja koolides seemnetest kasvavate taimede, tulevikus iskute kasutamine linnaruumi haljastamiseks;

-  Koostöömehhanismide loomine Narva valitsuse osakondadega linna tasandil õigusaktide väljatöötamiseks keskkonnaküsimuste lahendamiseks ja uute keskkonnaprogrammide, sealhulgas haridusalaste programmide väljatöötamiseks. Lisaks süstemaatilise ja integreeritud lähenemisviisi kehtestamine linnapiirkonna keskkonnaprobleemide lahendamiseks kodanike laialdase kaasamisega.

-  Ühised praktilised tegevused elukeskkonna parandamiseks - haljastus, linnaaianduse arendamine ja tavaaiandus, maakonna metsaalade taastamine koostöös RMK jt. Me kaasame linnade haljastmise protsessi kõik elanikkonnarühmad, alates lasteaedadest, koolidest, äristruktuuridest, noorteorganisatsioonidest ja mittetulundussektori korteriühistute ja organisatsioonideni välja. linnaelanike kaasamine taimede ostmisesse, taimede istutamisesse linnaparkides ja väljakutel. Linnavahendite vabastamine tänu linnakodanike kaasamisele haljastamisega seotud küsimustesse ning säästatud vahendite suunamine muude saastatud ja korrastamata piirkondade arendamiseks ja puhastamiseks;

-  Ideede vahetamine linnauuringutes, taimede vahetus, haljastusküsimuste arutamine avalikel foorumitel, ühistel kohtumistel kodanikega;

-  Uus ökoloogiline kontseptsioon jäätmekäitluses - jäätmed on ressursid: jäätmete sorteerimine, bioloogiliste jäätmete kompostimine, ringlussevõtt jne. Leida võimalusi, kuidas stimuleerida Narva korteriühistute ja aianduskooperatiivide tööd sorteerimiseks vastavalt uuele jäätmete kontseptsioonile; Keskkonnahariduse korraldamine ja kõikide linnarühmade - koolide, lasteaedade, MTÜ-de, ajakirjanikute, samuti ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste esindajate harimine;

-  Keskkonnasõbraliku lähenemisviisi populariseerimine - Roheline kool, roheline büroo, keskkonna sertifitseerimissüsteem ning teabe levitamine linna, vabariigi ja mujal maailmas juba olemasolevate parimate tavade ja näidete kohta;

-  Koostöö ja kogemuste vahetamine linnakeskkonna parandamisel piirkondlikul, vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Narva Ökoloogia Ümarlaua liikmeks võib saada iga huvitatud linnaelanik, kes pole ükskkõikne tema ja tema laste tuleviku suhtes, sh organisatsioon.

Ümarlaua tegevusi saab koordineerida esimees või nõukogu, keda valitakse ümarlaua koosolekutel/istungitel ühe aasta perioodiks. Koosolekud/istungid toimuvad üks kord kuus või vähem. Ökoloogilise ümarlaua infoplatvorm on "Ida-Virumaa EkoPortaal" - Facebooki rühm ja ka ümarlaua enda veebisait, mida kavatsetakse tulevikus luua.

Ümarlaua aastane tegevuskava on töötatud välja arutelude ja teatavate prioriteetide tulemusena, olenevalt rahastamisallikate olemasolust, inimressursist ja muudest vajalikest ressurssidest. Keskkonnaküsimuste ümarlaua tegevuste rakendusprojektide taotlusi võib esitada organisatsioon - juriidiline isik, Narva Ökoloogia Ümarlaua liige (MTÜ Uus Sild, MTÜ Rakendusökoloogia Keskus, koolid jt).

Ühingu "Ökoloogiline ümarlaud" tööpõhimõte on vabatahtlikult loodud töörühmad, mis põhinevad ühisel huvil teema vastu, mille on välja pakkunud üks liikmetest.